Gebruiksvoorwaarden

Begrippen en afkortingen

Proclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Oldenzaal . De gemeente Oldenzaal besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met onderstaand contactpersoon.

Gemeentelijke regelgeving op de website

Via deze website heeft u toegang tot teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Oldenzaal en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Oldenzaal over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commercië doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Oldenzaal . De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal via telefoonnummer (0541) 58 81 11 .

Aansprakelijkheid

Ondanks dat de gemeente Oldenzaal tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentië informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s). Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Oldenzaal toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Oldenzaal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.